Quản lý nhập hàng

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin nhập hàng như: danh sách hàng được nhập vào kho, tiền thanh toán, loại thanh toán toàn phần hay thanh toán 1 phần,....

01

Danh sách nhập hàng

Hiển thị danh sách đơn hàng được nhập, thông tin nhà cung cấp, trạng thái nhập hàng, trạng thái thanh toán, tổng cộng, nợ nhập hàng,...

02

Thêm đơn hàng nhập mới

Hệ thống cho phép tạo các đơn hàng mới nhập vào kho.

03

Quản lý trả hàng

Đối với các đơn hàng mà chất lượng không đảm bảo đúng tiêu chí ban đầu bắt buộc công ty sẽ thực hiện hoàn trả đơn hàng. Hệ thống cho phép quản lý các đơn hàng hoàn trả.

Chuyển kho

Hệ thống cho phép chuyển sản phẩm qua lại giữa các kho hàng khác nhau trong cùng công ty.

01

Danh sách chuyển kho

Ghi nhận danh sách các lần chuyển kho từ đó hệ thống sẽ tự động cập nhật sản phẩm tồn kho và tổng tiền trong mỗi chi nhánh.

02

Chuyển Kho

Hệ thống cho phép chuyển sản phẩm giữa các kho hàng trong cùng công ty.

Điều chỉnh kho

Cập nhật số lượng sản phẩm trong kho và giá sản phẩm.

Số lượng kho

Cập nhật số lượng sản phẩm trong kho được chọn

Giá sản phẩm

Hệ thống cho phép cập nhật đơn giá từng sản phẩm.

Trả hàng

Cho phép quản lý thông tin trả hàng đối với sản phẩm bị lỗi, sản phẩm không đảm bảo chất lượng,...

Thông tin nhà cung cấp

Trạng thái thanh toán

Địa chỉ nhà cung cấp

Nợ nhập hàng