Bảng giá dịch vụ OnCloud

Đây là bảng giá subscription, bao gồm chi phí máy chủ và vận hành, liên hệ riêng nếu cần triển khai on-time trên máy chủ riêng