Sản phẩm của Di4L là dịch vụ phần mềm, chúng tôi luôn cung cấp tài khoản dùng thử trước khi quý khách quyết định thanh toán. Ngoài ra để phục vụ chu đáo, chúng tôi đã dành sẵn tài nguyên máy chủ và nhân sự để phục vụ cho quý khách.

Do đó chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền thanh toán cho gói đăng ký mà quý khách đã sử dụng. Nếu vì lý do chúng tôi chưa đáp ứng được nhu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ hoàn phần còn lại dựa vào thời gian gói đăng ký của quý khách.