Báo cáo nhập hàng và doanh thu

Báo cáo thông tin nhập hàng và doanh thu sản phẩm

Báo cáo nhập hàng

Báo cáo các thông tin về tổng tiền mua, tiền mua đã bao gồm thuế,...

Báo cáo bán hàng

Báo cáo thông tin về tổng doanh thu, doanh thu bao gồm sau thuế, tổng tiền chưa thanh toán,...

Lọc ngày xem kết quả báo cáo

Hệ thống cho phép lọc và xem dữ liệu theo khoảng thời gian lựa chọn.

In báo cáo

Cho phép in dữ liệu báo cáo nếu cần.

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là một trong nghiệp vụ mà bộ phận kế toán của mọi đơn vị, doanh nghiệp đều phải thực hiện thường xuyên và định kỳ.

Thuế đầu vào

Thuế đầu vào

Chi phí liên quan thuế

Thuế đầu ra (Hóa đơn Công việc)

Báo cáo khách hàng và nhà cung cấp

Tổng đơn hàng

Tổng doanh thu

Doanh thu các đơn hàng hoàn lại

Số tiền nhập hàng hoàn lại

Số dư đầu kì

Quá hạn

Nếu số dư có giá trị âm : số tiền phải trả. Ngược lại có giá trị bán: số tiền sẽ nhận

Báo cáo kho hàng

Báo cáo thông tin sản phẩm trong kho hàng và lợi nhuận thu được

Số lượng sản phẩm trong kho hàng

Báo cáo số lượng hàng tồn của sản phẩm trong kho hàng

Đơn giá sản phẩm

Giá trị hàng trong kho

Tổng số lượng sản phẩm đã bán

Số lượng sản phẩm đã điều chỉnh

Lợi nhuận tiềm năng

Điều chỉnh kho

Cho phép chuyển đổi sản phẩm qua lại giữa các chi nhánh trong cùng một công ty

Tổng tồn chuẩn

Tổng tồn bất thường

Tổng điều chỉnh kho

Tổng tiền thu hồi

Xu hướng sản phẩm

Dựa vào tình hình mua sắm và tìm kiếm của khách hàng, hệ thống sẽ đưa ra sản phẩm xu hướng.

Liệt kê sản phẩm bán chạy nhất thị trường

Số lượng sản phẩm đã bán

Báo cáo chi tiết sản phẩm

Báo cáo thông tin chi tiết sản phẩm

Ngày mua hàng

Giá mua

Ngày bán

Giá bán

Số lượng bán

Khách hàng

Thông tin khách hàng: tên, địa chỉ,...

Báo cáo nhập hàng

Nhà cung cấp

Số lượng nhập

Đơn giá mua

Tổng tiền mua

Báo cáo bán hàng

01

Báo cáo bán hàng cho từng sản phẩm trong cửa hàng

02

Báo cáo chi tiết có nhập hàng với từng loại sản phẩm

03

Báo cáo bán hàng theo nhóm

04

Báo cáo bán hàng theo danh mục

05

Báo cáo bán hàng theo thương hiệu

Báo cáo thanh toán nhập hàng

Báo cáo thanh toán nhập hàng gồm các thông tin sau:

Ngày thanh toán

Số tiền cần thanh toán

Nhà cung cấp

Phương thức thanh toán