Danh mục trong quản lý danh bạ

01

Nhà cung cấp

Thông tin các nhà cung cấp, dư nợ và thời gian thanh toán.

02

Khách hàng

Danh sách khách hàng tham gia mua sắm tại doanh nghiệp.

03

Nhóm khách hàng

Đặt nhóm khách hàng giúp quản lý và cài đặt chiết khấu thanh toán riêng cho từng nhóm dễ dàng và hiệu quả.

04

Import Liên hệ

Cho phép nhập tệp tin chứa dữ liệu khách hàng đưa vào hệ thống nhưng phải theo chuẩn của chương trình đưa ra.

Nhà cung cấp

Thông tin các nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hoá cho doanh nghiệp.

Thông tin nhà cung cấp

Bao gồm các thông tin về Tên Doanh nghiệp, Số điện thoại, email, ID danh bạ ( hệ thống sẽ tự động điền nếu để trống trường này)

Thanh toán

Bao gồm các thông tin về tổng mua, tổng số đã trả, tổng tiền mua đến hạn, số dư đầu kỳ, số dư đầu kỳ (bao gồm nợ) của nhà cung cấp đó.

Sổ cái

Thông tin sổ cái

Nhập hàng

Thông tin nhà cung cấp, địa điểm nhập hàng, trạng thái thanh toán, trạng thái nhập hàng.

Báo cáo kho hàng

Báo các thông tin tất cả sản phẩm trong kho hàng, hàng tồn, số lượng mua, số lượng bán của từng sản phẩm, tổng số sản phẩm trả lại, giá trị hàng trong kho hiện tại.

Tài liệu & Ghi chú

Ghi nhận thông tin chỉnh sửa, tạo tài liệu và thời gian cập nhật.

Khách hàng

Xem danh sách thông tin khách hàng, thêm khách hàng mới, cho phép chỉnh sửa /xoá thông tin khách hàng.

01

Thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng như: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ,....

02

Bộ lọc khách hàng

Bộ lọc giúp việc tìm kiếm khách hàng dễ dàng, là công cụ cần thiết đối với doanh nghiệp có lượng khách hàng lớn.

03

Thanh toán

Thông tin thanh toán như: số dư đầu kỳ, số dư tạm ứng, thời hạn thanh toán, tổng lợi nhuận bán hàng,...

04

Tác động

Hiển thị các chức năng cho phép xem thông tin cần thiết liên quan đến mỗi khách hàng.

05

Thêm bán hàng

Cho phép thêm khách hàng vào nhóm bán hàng và thiết lập thông số giá bán, chế độ chiết khấu được hưởng sau khi bán sản phẩm thành công.

Nhóm Khách hàng

Cho phép gom nhóm khách hàng và thiết lập chiết khấu cho từng nhóm

01

Tạo nhóm khách hàng phù hợp nhu cầu

Tạo nhóm khách hàng và thiết lập chiết khấu phù hợp.

02

Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin

Xuất ra nhiều định dạng tệp tin như: CSV, Excel, PDF,...

Import danh sách khách hàng

Cho phép nhập dữ liệu khách hàng từ tệp tin bên ngoài

Tải tệp tin mẫu

Để tránh việc nhập dữ liệu từ tệp tin bên ngoài vào hệ thống bị lỗi, nên tải tệp tin mẫu về sau đó điền thông tin vào các trường tương ứng. Sau đó, lưu tệp tin và import vào hệ thống.

Hướng dẫn

Hướng dẫn các trường và cột trong tệp tin dữ liệu khách hàng

Hướng dẫn

Định nghĩa các trường và các cột trong tệp tin mẫu được cập nhật bên dưới giúp bạn hiểu rõ hơn về trường và cột đó.

Form thanh toán

Thông tin về thanh toán của người cung cấp hay khách hàng đều chứa các thông tin giống nhau như hình bên.

Tổng mua

Tổng số đã trả

Tổng tiền mua đến hạn

Số dư đầu kỳ

Số dư đầu kỳ (bao gồm nợ)

Phương thức thanh toán