Tài khoản giao dịch

Hỗ trợ nhiều loại tài khoản và cho phép chuyển khoản qua lại giữa các tài khoản

Loại tài khoản

Thêm nhiều loại tài khoản ngân hàng khác nhau.

Tài Khoản

Thông tin tài khoản như: số tài khoản, số dư, loại tài khoản, ghi chú,...

Chuyển khoản qua lại giữa các tài khoản

Cho phép ghi nhận chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản.

Nạp tiền vào tài khoản

Hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản

Bảng cân đối kế toán

Hiển thị thông tin bảng cân đối về tổng nợ phải trả và tổng tài sản

Tổng số nợ

Tổng số tài sản

Tổng nợ phải trả

Tổng tài sản

Dòng tiền

Hiển thị chi tiết dòng tiền trong hoạt động mua bán, chi phí,...

Bộ lọc - tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm và hiển thị giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian tìm kiếm, chi nhánh,...

Chi tiết giao dịch

Hiển thị chi tiết thông tin giao dịch bao gồm: tài khoản, phương thức thanh toán, ghi có, ghi nợ, số dư tài khoản, tổng số dư trong mỗi giao dịch.

Tổng kết

Hiển thị tổng kết số ghi có và số ghi nợ đang có.

Các tính năng khác

Cho phép in, xuất bản chi tiết dòng tiền dưới nhiều định dạng tệp tin như: pdf, excel, csv

Báo cáo tài khoản

Hiển thị thông tin thanh toán và tài khoản liên kết ứng với từng giao dịch

Mã tham chiếu thanh toán

Mã hoá đơn/ Biên lai

Mục thanh toán

Tài khoản liên kết với các mục thanh toán