Công việc

Cho phép tạo mới và phân công công việc cho nhân viên

Tạo công việc

Thêm các thành viên sẽ thực hiện công việc và chỉ định người chịu trách nhiệm chính đối với công việc (Trưởng công việc)

Trạng thái công việc

Có 4 trạng thái: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Chờ, Đã huỷ, Đã hoàn thành.