Quản lý danh bạ

Quản lý thông tin khác hàng, nhà cung cấp và đối tác bán hàng chi tiết và khoa học

 • Nhà cung cấp
 • Khách hàng
 • Đại lý bán hàng
 • Nhóm khác hàng
 • Sổ giao dịch với từng khách hàng
 • Các hợp đồng tài liệu mua bán
 • Các hoạt động giao dịch với từng khách hàng và nhà cung cấp
 • Thông tin kho hàng với từng nhà cung cấp
 • Thông tin tích điểm của khách hàng
 • Các gói thành viên của từng khách hàng
 • Các giao dịch thanh toán và công nợ


Dùng thử

Quản lý kho hàng

Đầy đủ các tính năng để quản lý kho hàng

 • Nhập hàng
 • Hoàn trả sản phẩn nhập hàng bị lỗi
 • Nhiều chi nhánh kho hàng
 • Chuyển kho
 • Điều chỉnh kho
 • Quản lý sản phẩm trong kho
 • Quản lý sản phẩm trong kho theo từng kệ, hàng và khu vực


Dùng thử

Quản lý chi phí

Hỗ trợ nhiều loại chi phí

 • Chi phí hoàn trả hàng nhập
 • Chi phí hoàn trả hàng bán
 • Chi phí vận chuyển
 • Danh mục chi phí
 • Chi phí định kì hoặc đột xuất


Dùng thử

Quản lý bán hàng

Tất cả các giao dịch bán hàng

 • Hợp đồng Sales Order
 • Thông tin vận chuyển
 • Thông tin thanh toán và công nợ
 • Thông tin hoá đơn
 • Hoàn trả sản phẩm
 • Thông báo xuất hàng
 • Thanh toán từng phần
 • Bán hàng qua POS
 • Báo giá
 • Giảm giá
 • Gói dịch vụ


Dùng thử

Vận chuyển

Kết nối giao hàng với đơn vị vận chuyển

 • Hỗ trợ nhiều đơn vị vận chuyển
 • Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực
 • Đơn hàng hoàn trả dựa trên đơn hàng vận chuyển


Dùng thử

Tài khoản kế toán

Quản lý các tài khoản và dòng tiền

 • Hỗ trợ nhiều loại tài khoản và tiền mặt
 • Sổ tài khoản
 • Chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản
 • Liên kết các giao dịch vào tài khoản
 • Bảng cân đối kết toán
 • Bảng cân đối thử
 • Dòng tiền
 • Báo cáo kế toán


Dùng thử

Báo cáo

Báo cáo toàn bộ số liệu hoạt động trên hệ thống

 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo đại lý bán hàng
 • Báo cáo tài khoản kế toán
 • Báo cáo chi phí
 • Báo cáo thanh toán bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo mua hàng
 • Báo cáo điều chỉnh kho
 • Báo cáo kho hàng
 • Báo cáo nhà cung cấp và khách hàng
 • Báo cáo thuế
 • Nhật ký hoạt động


Dùng thử

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự, chấm công và tính lương

 • Quản lý nghỉ phép
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý cơ cấu lương
 • Nghỉ lễ và tết
 • Phòng ban và chức danh
 • Mục tiêu doanh thu


Dùng thử

Quản lý tài sản

Quản lý và phân bổ tài sản công ty

 • Quản lý tài sản
 • Phân bổ tài sản
 • Thu hồi tài sản
 • Danh mục
 • Bảo trì tài sản
 • Tài sản thuê hoặc mua
 • Quản lý bảo hành tài sản


Dùng thử

Desktop

Các công cụ hỗ trợ cho công việc hàng ngày

 • Todo
 • Chia sẽ tài liệu
 • Note
 • Reminder
 • Thông báo
 • Tài liệu hướng dẫn nội bộ


Dùng thử

Quản lý CRM

Chuyển đổi và chăm sóc khách hàng

 • Quản lý khách hàng tiềm năng
 • Quản lý tương tác
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý nguồn khách hàng
 • Quản lý vòng trạng thái
 • Quản lý báo cáo
 • Quản lý Proposal


Dùng thử

Product Management

Product and digital product management

 • Multi-variant products
 • Barcode stickers with many types of barcodes
 • Price groups
 • Units
 • Brands and brands
 • Import Export of products
 • Warranty"


Trial

Manage contacts

Detailed and scientific management of customer, supplier and sales partner information

 • Suppliers
 • Customers
 • Sales Agents
 • Customer Groups
 • Trading Book with Each Customer
 • Purchase Documents Contracts
 • Transaction Operations for each customer and supplier
 • Information for each supplier
 • Customer's points information
 • Each customer's membership packages
 • Payment transactions and debt"


Trial

Warehouse Management

Full features for inventory management

 • Incoming goods
 • Returning defective imported products
 • Multiple warehouse branches
 • Warehousing transfer
 • Inventory adjustment
 • Manage products in stock
 • Manage products in warehouse by shelf, row and area"


Trial

Expense management

Support many types of expenses

 • Return cost of imported goods
 • Return cost of goods sold
 • Transportation cost
 • List of expenses
 • Recurring or extraordinary expenses"


Trial

Sales Manager

All sales transactions

 • Sales Order Contract
 • Shipping Information
 • Payment and Debt Information
 • Invoice Information
 • Product Return
 • Delivery Notice
 • Partial Payment
 • POS Sales
 • Quotes
 • Discounts
 • Service Packs"


Trial

Transport

Connect delivery with shipping units

 • Multi-shipper support
 • Real-time delivery status updates
 • Return orders based on shipping orders"


Trial

Accounting accounts

Manage accounts and cash flow

 • Support multiple account types and cash
 • Account Book
 • Transfer funds between accounts
 • Link transactions to accounts
 • Balance sheet
 • Table trial balance
 • Cash flow
 • Accounting statements"


Trial

Report

Report all activity data on the system

 • Profit and loss report
 • Sales report
 • Selling agent report
 • Accounting statement
 • Expense report
 • Sales billing report
 • Report import report
 • Purchase report
 • Inventory adjustment report
 • Warehouse report
 • Suppliers and customer reports
 • Tax reports
 • Activity log"


Trial

Human Resource Management

Personnel management, timekeeping and payroll

 • Leave management
 • Time and attendance management
 • Salary structure management
 • Holidays and New Year
 • Departments and titles
 • Revenue target"


Trial

Asset Management

Managing and allocating company assets

 • Property management
 • Property allocation
 • Property recovery
 • Catalogue
 • Property maintenance
 • Property to rent or buy
 • Manage property warranties"


Trial

Desktop

Tools to support daily work

 • Todo
 • Share Documents
 • Note
 • Reminder
 • Notices
 • Internal Documentation"


Trial

CRM Management

Conversion and customer care

 • Lead Management
 • Interaction Management
 • Campaign Management
 • Customer Resource Management
 • Status Loop Management
 • Report Management
 • Proposal Management "


Trial