Quản lý danh bạ

Quản lý thông tin khác hàng, nhà cung cấp và đối tác bán hàng chi tiết và khoa học

 • Nhà cung cấp
 • Khách hàng
 • Đại lý bán hàng
 • Nhóm khác hàng
 • Sổ giao dịch với từng khách hàng
 • Các hợp đồng tài liệu mua bán
 • Các hoạt động giao dịch với từng khách hàng và nhà cung cấp
 • Thông tin kho hàng với từng nhà cung cấp
 • Thông tin tích điểm của khách hàng
 • Các gói thành viên của từng khách hàng
 • Các giao dịch thanh toán và công nợ


Dùng thử

Quản lý kho hàng

Đầy đủ các tính năng để quản lý kho hàng

 • Nhập hàng
 • Hoàn trả sản phẩn nhập hàng bị lỗi
 • Nhiều chi nhánh kho hàng
 • Chuyển kho
 • Điều chỉnh kho
 • Quản lý sản phẩm trong kho
 • Quản lý sản phẩm trong kho theo từng kệ, hàng và khu vực


Dùng thử

Quản lý chi phí

Hỗ trợ nhiều loại chi phí

 • Chi phí hoàn trả hàng nhập
 • Chi phí hoàn trả hàng bán
 • Chi phí vận chuyển
 • Danh mục chi phí
 • Chi phí định kì hoặc đột xuất


Dùng thử

Quản lý bán hàng

Tất cả các giao dịch bán hàng

 • Hợp đồng Sales Order
 • Thông tin vận chuyển
 • Thông tin thanh toán và công nợ
 • Thông tin hoá đơn
 • Hoàn trả sản phẩm
 • Thông báo xuất hàng
 • Thanh toán từng phần
 • Bán hàng qua POS
 • Báo giá
 • Giảm giá
 • Gói dịch vụ


Dùng thử

Vận chuyển

Kết nối giao hàng với đơn vị vận chuyển

 • Hỗ trợ nhiều đơn vị vận chuyển
 • Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực
 • Đơn hàng hoàn trả dựa trên đơn hàng vận chuyển


Dùng thử

Tài khoản kế toán

Quản lý các tài khoản và dòng tiền

 • Hỗ trợ nhiều loại tài khoản và tiền mặt
 • Sổ tài khoản
 • Chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản
 • Liên kết các giao dịch vào tài khoản
 • Bảng cân đối kết toán
 • Bảng cân đối thử
 • Dòng tiền
 • Báo cáo kế toán


Dùng thử

Báo cáo

Báo cáo toàn bộ số liệu hoạt động trên hệ thống

 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo đại lý bán hàng
 • Báo cáo tài khoản kế toán
 • Báo cáo chi phí
 • Báo cáo thanh toán bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo mua hàng
 • Báo cáo điều chỉnh kho
 • Báo cáo kho hàng
 • Báo cáo nhà cung cấp và khách hàng
 • Báo cáo thuế
 • Nhật ký hoạt động


Dùng thử

Product Management

Product and digital product management

 • Multi-variant products
 • Barcode stickers with many types of barcodes
 • Price groups
 • Units
 • Brands and brands
 • Import Export of products
 • Warranty"


Trial