Quản lý công việc

Nắm bắt tiến độ công việc và phân công công việc trực quan

 • Dự án
 • Tài liệu và ghi chú
 • Hoạt động
 • Phân công công việc
 • Time log
 • Hoá đơn
 • Kanban


Dùng thử

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự, chấm công và tính lương

 • Quản lý nghỉ phép
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý cơ cấu lương
 • Nghỉ lễ và tết
 • Phòng ban và chức danh
 • Mục tiêu doanh thu


Dùng thử

Quản lý tài sản

Quản lý và phân bổ tài sản công ty

 • Quản lý tài sản
 • Phân bổ tài sản
 • Thu hồi tài sản
 • Danh mục
 • Bảo trì tài sản
 • Tài sản thuê hoặc mua
 • Quản lý bảo hành tài sản


Dùng thử

Desktop

Các công cụ hỗ trợ cho công việc hàng ngày

 • Todo
 • Chia sẽ tài liệu
 • Note
 • Reminder
 • Thông báo
 • Tài liệu hướng dẫn nội bộ


Dùng thử