Quản lý CRM

Chuyển đổi và chăm sóc khách hàng

  • Quản lý khách hàng tiềm năng
  • Quản lý tương tác
  • Quản lý chiến dịch
  • Quản lý nguồn khách hàng
  • Quản lý vòng trạng thái
  • Quản lý báo cáo
  • Quản lý Proposal


Dùng thử