Quản lý bán hàng

Tất cả các giao dịch bán hàng

 • Hợp đồng Sales Order
 • Thông tin vận chuyển
 • Thông tin thanh toán và công nợ
 • Thông tin hoá đơn
 • Hoàn trả sản phẩm
 • Thông báo xuất hàng
 • Thanh toán từng phần
 • Bán hàng qua POS
 • Báo giá
 • Giảm giá
 • Gói dịch vụ


Dùng thử

Nhiều tính năng bổ sung

Các tính năng bổ sung giúp theo dõi tuy cập, support chat, bình luận tin tức ...

 • Google analytics
 • Facebook pixel
 • Whastapp chat
 • Tawk.to
 • Disqus
 • Custom Js và css


Dùng thử

Quản lý CRM

Chuyển đổi và chăm sóc khách hàng

 • Quản lý khách hàng tiềm năng
 • Quản lý tương tác
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý nguồn khách hàng
 • Quản lý vòng trạng thái
 • Quản lý báo cáo
 • Quản lý Proposal


Dùng thử

Sales Manager

All sales transactions

 • Sales Order Contract
 • Shipping Information
 • Payment and Debt Information
 • Invoice Information
 • Product Return
 • Delivery Notice
 • Partial Payment
 • POS Sales
 • Quotes
 • Discounts
 • Service Packs"


Trial

Many extra features

Additional features help track access, support chat, comment news ...

 • Google analytics
 • Facebook pixel
 • Whastapp chat
 • Tawk.to
 • Disqus
 • Custom Js and css"


Trial