Ứng dụng giúp việc

Phát triển ứng dụng mobile (Mobile Development )

Ứng dụng dịch vụ( food order, delivery , uber, giúp việc nhà, gia sư, mua hàng...)

Xem thêm

Snapshop : Add new products to your ...

Phát triển ứng dụng mobile (Mobile Development )

Xem thêm

Multivendor Ecommercal( Tiki, Lazada...

Hệ thống thương mại điện tử kết nối các nhà bán hàng (Multivendor Ecommerce )

Xem thêm

Internet mobile banking

Phát triển ứng dụng mobile (Mobile Development )

Xem thêm
09 8603 6164