Bạn muốn xây dựng hệ thống tương tự?


2. Admin Panel Access
https://adminfooddeliverydev.di4l.vn
password:restau12356

3. Rider Panel Access
https://riderfooddeliverydev.di4l.vn
password:restau12356

4. Restaurant Panel Access
https://fooddeliverydev.di4l.vn
password:restau12356 (edited) 
Android : https://drive.google.com/file/d/1kSsk3PD9NoXljL6J4BI86UN6rU5CGgcW/view?usp=sharing
iOS : contact to get demo
Food delivery

Dịch vụ
- Ứng dụng dịch vụ( food order, delivery , uber, giúp việc nhà, gia sư, mua hàng...)
Trạng thái
: Completed
09 8603 6164