Chính sách bảo mật của Di4L. Xin đảm bảo với Quý khách hàng hệ thống Di4L là sản phẩm được vận hành bởi công ty TNHH Di4L thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của Quý khách bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng,vv..Di4L cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của Quý khách. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ Quý khách và về Quý khách sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với Quý khách. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với Quý khách, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:


- Di4L có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.


- Di4Lhợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của Quý khách với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách. Di4L cũng có thể chia sẻ thông tin của Quý khách để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý khách yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của Quý khách.


- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về Quý khách nếu Di4L được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Di4L sẽ thông báo cho Quý khách bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Di4Ltrước khi thông tin về Quý khách được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.


- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho Quý khách vì lợi ích của Quý khách và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.